O czym napisać opowiadanie?

O czym napisać opowiadanie?

Pytania i OdpowiedziO czym napisać opowiadanie?
Zespół Qlix Personel zapytał 2 lata temu

Według „Słownika języka polskiego” „opowiedzieć” to „przedstawić coś słowami; opisać”. Opowiadanie to jedna z najstarszych form komunikowania się ludzi. Jest relacją ze świata zdarzeń. Ludzie od najdawniejszych czasów chętnie słuchali opowieści, które poszerzały ich wiedzę o świecie, pozwalając im w ten sposób przekraczać krąg przestrzeni ich aktywności , oczekiwali nie tylko wiernej (realistycznej) relacji, ale także tematów dotyczących niezwykłości, cudowności, dziwności, itp. Kompozycja opowiadania powinna być tak pomyślana, aby zaciekawiło ono słuchacza (czytelnika), dlatego często stosuje się różnego rodzaju chwyty, nastawione na podtrzymanie kontaktu, aby adresat nie znużył się przed zakończeniem opowieści. Może to być np. opóźnianie akcji, wprowadzanie elementów tajemniczości, zaskakiwanie nieoczekiwaną puentą itp. Na elementy struktury opowiadania składają się: motywy statyczne (bohater / bohaterowie, przedmioty go otaczające, elementy świata natury, zjawiska przyrody itp.), motywy dynamiczne – zdarzenia (podróż, rozmowa, spotkanie itp.), czas, a także przestrzeń przedstawione w opowiadaniu. Ważnym elementem struktury jest ponadto narrator, który najczęściej wypowiada się w trzeciej osobie, a rzadziej w pierwszej. Opowiadanie zazwyczaj przedstawia akcję, a więc ciąg zdarzeń powiązanych z sobą w relacje przyczynowo – skutkowe i zmierzające do jakiegoś rozwiązania, które wynika z przedstawionej sekwencji zdarzeń. Ze względu na tematykę wyróżnia się opowiadanie na podstawie własnych obserwacji świata (własnych przeżyć) czy na podstawie lektury (utworu literackiego, filmowego, teatralnego itp.), a także opowiadanie z użyciem dialogu. Pisząc opowiadanie twórcze autor opiera się własnych doświadczeniach bądź na swojej fantazji. Tematem może być tu jakieś zdarzenie (ciąg zdarzeń), którego autor był świadkiem. Można snuć swoją opowieść w trzeciej osobie, jak obserwator zdarzenia, nie uczestnicząc w nim, a także – z perspektywy uczestnika wraz z własną oceną opisywanego zdarzenia, własnymi odczuciami i przeżyciami.

Twoja odpowiedź

20 + 6 =

Ostatnie pytania

Pytania z odpowiedziami